IMPRESSIES PLASTIC MAAS DRIJVEND PARK NIEUWS VIDEO DOE MEE CONTACT

NL / ENG

RECYCLED PARK

Plastic drijfvuil wordt opgevangen voordat het de zee bereikt.

Hiervan worden drijvende parken gerealiseerd door het plastic te recyclen tot platforms.

WHIM architecture © Colofon

Hoogteverschillen

De blokken kunnen een verschillende doorsnede krijgen. Met het oog op drijvend groen kunnen er blokken gemaakt worden die zich zowel boven als onder de waterspiegel bevinden. Verdere variatie in hoogten kan een drijvend heuvellandschap opleveren. Grotere bomen kunnen geplaatst worden in boombakken.


Door een variatie aan te brengen in de bouwstenen kunnen verschillende nieuwe landschappen ontstaan. Een nieuw stadspark kan gerealiseerd worden, dat zijn eigen karakter krijgt als drijvend landschap op de Nieuwe Maas.

Het drijvende park kan een waardevolle rol spelen bij de stadsuitbreiding op het water, waarbij in openbaar groen wordt voorzien op zowel wijk- als stadsniveau. Het stadspark kan alle reguliere groenvoorzieningen huisvesten, zoals sport- en spelvelden, met daarnaast meer water gebonden functies.Verplaatsbaarheid

Uiteraard resulteert de drijvende eigenschap van het park in de mogelijke verplaatsbaarheid van (delen) van het park om aan te sluiten bij festivals of nieuwe stadsontwikkelingen.Groene kades

Een mogelijkheid die in gesprek met de Gemeente Rotterdam naar voren is gekomen, is het verzachten van de kades van de rivier. In Rotterdam is er de wens de vele verharde kades te verzachten. Het slopen van de kades en het aanbrengen van nieuw natuurlijk talud is echter een kostbare ingreep. De drijvende groenstructuren kunnen hier een goed alternatief voor zijn. In verschillende hoogtes en dieptes kunnen de drijflichamen aangebracht worden om op en in het water te voorzien in nieuw groen.

In en langs de groene kades kunnen vissen, vogels en andere organismen zich gaan huisvesten of voortplanten. Daarnaast is ook de combinatie met toegankelijke stadsparken denkbaar, waarbij de kade aantrekkelijker wordt gemaakt als verblijfsgebied.  


3D-impressie bovenaanzicht diverse varianten van de bouwstenen


3D-impressie onderaanzicht diverse varianten van de bouwstenenDoorsnede diverse varianten van de bouwstenen3D-impressie in vogelvlucht prototype Recycled Park


Winning

Voor het winnen van het plastic afval uit de Nieuwe Maas ontwikkelen wij samen met HEBO maritiemservice diverse winningsplatforms.


Een eerste steekproef hebben wij gedaan met de Plastic visser. De Plastic visser is ontwikkeld en gerealiseerd door Royal Haskoning DHV, ISI en SK International in opdracht van SBIR (Small Bussines Innovation Research). Dit trio organiseerde het zogenaamde CTU (concentreren, transporteren en uitnutten) vangsysteem, dat zal worden ingezet voor het verwijderen van zwerfvuil uit de rivier. Gezien het maatschappelijk belang van deze innovatie trad de overheid op als opdrachtgever.

Met een zelf ontwikkeld vaartuig zijn eerst proefmetingen genomen in de Maas, dit om de beste locatie en diepte van het platform te bepalen. Van alle vervuiling blijkt zich 98% in de bovenste meter water te bevinden en daarvan dan ook nog weer het merendeel in de bovenste halve meter. Daarbij gaat het om organisch en anorganisch afval, zoals plastic verpakkingen, folies, flessen, blikjes, spuitbusjes, zakken e.d.


Samen met HEBO maritiemservice werken we nu aan definitieve winningsplatforms in de Nieuwe Maas en Nieuwe Waterweg. Verspreid door het havengebied komen verschillende platforms te liggen, die het plastic opvangen en voorkomen dat het plastic in de Noordzee terecht komt. HEBO is al actief in de Rotterdamse haven, om onder andere plastic afval te verwijderen in opdracht van het Havenbedrijf. Het plastic wordt uit de haven gehaald omdat het anders vast kan komen te zitten in de schoepen van de schepen. HEBO heeft dus al veel ervaring met plastic ruimen in het havengebied en heeft tevens al het benodigde groot materieel om de beste locatie voor de winningsplatforms te vinden en te ondersteunen bij de tewaterlating en verplaatsing naar de beste ligplaats over water.Bouwstenen

Al het plastic afval dat we uit de rivier opvissen willen we duurzaam gaan hergebruiken. De grootste meerwaarde zit in de realisatie van drijvend groen; drijvende natuurlandschappen. Hiermee kunnen we het ecosysteem in en rond de rivier verbeteren, maar zorgen we ook voor een beter leefklimaat in de stad.


Studenten van de Hogeschool Rotterdam, hebben onder onze begeleiding, al een opzet gemaakt voor de bouwstenen waarmee we het nieuwe drijvende landschap kunnen gaan realiseren. Deze bestaan uit zeshoekige (hexagoon) blokken die onderling verbonden kunnen worden met een penverbinding. Als voorlopige afmeting is een zijde van twee meter genomen. De uiteindelijk meest gunstige afmeting zal uiteraard afhangen van de sterkte van het recycled plastic en de belasting en functie van de blokken. De gekozen vorm hanteren we als uitgangspunt voor de verdere uitwerking en dient als basis om variatie in aan te brengen. Studenten van de TU-Delft werken de bouwstenen nu verder uit.


Met de Wageningen Universiteit (WUR) willen wij onderzoeken welke plastic we aantreffen en hoe we deze het beste kunnen verwerken tot het product van een drijvende bouwsteen. Een belangrijk uitgangspunt hierbij is, dat we al het gewonnen plastic willen (her)gebruiken. Het heeft de voorkeur om geen restafval te behouden.


Een van de mogelijkheden die wij willen onderzoeken is het scheiden van het plastic naar soort en afzonderlijke toepassing voor verschillende onderdelen van het product. Bijvoorbeeld een verschillende toepassing naar drijvend vermogen en benodigde sterkte.


Met de ontwikkeling van de bouwstenen houden wij rekening met de hoop dat de plastic vervuiling van de rivieren in de toekomst terug wordt gedwongen. Om de huidige investering in het productieproces niet verloren te laten gaan, kijken we ook naar een toekomstbestendig alternatief van het plastic afval als grondstof. In Biobased composieten denken we een goede opvolger te vinden.


Biobased composieten zijn vezelversterkte kunststoffen die geheel of gedeeltelijk bestaan uit hernieuwbare grondstoffen. Zowel het kunststof basismateriaal als de vezelversterking kunnen van natuurlijke oorsprong zijn. Biobased composieten worden bijvoorbeeld toegepast in de bouw. Bioplastics en biobased harsen worden met name toegepast vanwege milieuvoordelen zoals een verminderde CO2 uitstoot en minder uitputting van fossiele grondstoffen.


Het productieproces voor de bouwstenen zal afgestemd worden op een eenvoudige overstap van plastic recyclaat naar biobased grondstoffen.Groen

Op de bouwstenen kan, net als bij een daktuin, een groenvoorziening aangebracht worden. Wij streven hierbij naar een diversiteit in beplanting van mos tot metershoge bomen.

Door de bouwstenen te schakelen kan een groot drijvend platform gecreëerd worden waarop, aan en onder een groenvoorziening is te realiseren. Een belangrijk kenmerk en extra kwaliteit van de drijvende elementen is, dat ze ook een onderkant hebben die benut kan worden om de ecologie van de rivier te verbeteren. Aan de onderkant kunnen zich algen en planten gaan hechten, waar bepaalde vissoorten hun eitjes kunnen veilig stellen. Om het ecosysteem optimaal te kunnen bevorderen zullen wij samenwerken met een ecoloog, die ons hierin kan adviseren.Foto: winningsplatform in de Nieuwe Maas, WHIM architecture i.s.m. HEBO maritiemservice

Opbouw drijvend platform in composiet schaalmodel

3D doorsnede van een mogelijke opbouw van de bouwsteen uit verschillende soorten plastic en onderdelen

Erosiebescherming

Noppenfolie

bijv. Polystyreen (PS)


Stootbestendinge schil; Composiet

uit bijv. Polyethyleen (PE) of Polypropeen (PP) en vezels

 (PS)


Verbetering ecologie;

grove structuur voor aanhechting

organismen.

bijv. samensmelting overige kunststoffen
Drijfvermogen

Lichtgewicht kern

Geëxpandeerd

polystyreen (EPS)